Πρόχειρος μειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός προμήθειας ξηρογραφικού χαρτιού, φωτογραφικού χαρτιού, μελανιών και γραφικής ύλης

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας: α) ξηρογραφικού χαρτιού Α4 80 gr, Α3 80 gr, ξηρογραφικού χαρτιού λευκού Α4 160 gr, φωτογραφικού χαρτιού μπεζ Α4 160 gr, β) μελανιών εκτυπωτών, φαξ, φωτοτυπικών και γ) γραφικής ύλης, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος ανά Κατηγορία και ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της μελέτης της Υπηρεσίας, οι οποίοι ανέρχονται στο συνολικό ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτών #73.549,72#€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

decrescendo