Εκτέλεση τμηματικών εργασιών καθαρισμού (επιτόπιο και εξωτερικό με φύλαξη) μοκετών – ταπήτων, για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση των τμηματικών εργασιών καθαρισμού (επιτόπιο και εξωτερικό με φύλαξη) των μοκετών - ταπήτων, για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2015-2016, με την διαδικασία της απ'’ ευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, με συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών επί της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο, να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo