Εκτέλεση τμηματικών εργασιών ηχογράφησης-εγγραφής σε CD-ηλεκτρονικής επεξεργασίας-επανεκτύπωσης-φωτοεκτύπωσης-βιβλιοδεσίας των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Ε.E. του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση των τμηματικών εργασιών ηχογράφησης - εγγραφής σε CD - ηλεκτρονικής επεξεργασίας - επανεκτύπωσης - φωτοεκτύπωσης - βιβλιοδεσίας των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, με συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών επί της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο, να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo