Εκτέλεση εργασιών της επισκευής και συντήρησης είκοσι τριών (23) εκτυπωτών με σκοπό την επαναφορά τους σε κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση εργασιών της επισκευής και συντήρησης είκοσι τριών (23) εκτυπωτών με σκοπό την επαναφορά τους σε κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Oικ. Έτους 2015, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών επί της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo