Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη αναγκών στέγασης βρεφονηπιακών σταθμών του Δ.Β.Α. στην 1η ,2η,3η,4η,5η και 7η Δημοτική Κοινότητα

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη αναγκών στέγασης βρεφονηπιακών σταθμών του Δ.Β.Α. στην 1η , 2η, 3η, 4η, 5η και 7η Δημοτική Κοινότητα  (ΑΔΑ: 7Λ27ΟΡΙΑ-Ζ3Ξ)

Απόφαση

Περίληψη

decrescendo