Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών εξοπλισμού για την ανάπλαση και διαμόρφωση των αύλειων χώρων των Π.Σ. του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των κατηγοριών του Ενδεικτικού προϋπολογισμού, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων των κατηγοριών, για την προμήθεια και τοποθέτηση ειδών εξοπλισμού για την ανάπλαση και διαμόρφωση των αύλειων χώρων των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α. προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2024-2025. (Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 24PROC014647738 2024-04-23).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 349027. Χρόνος έναρξης υποβολής προσφορών: 26/04/2024, ώρα 08:00 π.μ., Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/05/2024, ώρα 12:00 το μεσημέρι.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

decrescendo