Προμήθεια: ανταλλακτικών, αναλώσιμων, ελαστικών και παροχή υπηρεσιών για οχήματα του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια: ανταλλακτικών, αναλώσιμων, ελαστικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή ενός (1) οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΙ 6328 (Δ.Α. 1776) και ενός (1) δίκυκλου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΙ 355 (Δ.Α. 1471) του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.), για το σύνολο κάθε Κατηγορίας, ήτοι: Κατηγορία Α΄: «ένα (1) όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6328 (Δ.Α. 1776)  και Κατηγορία Β΄: «ένα (1) δίκυκλο, με αριθμό κυκλοφορίας: ΙΖΙ 355 (Δ.Α. 1471)».(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:23-11-2023 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:29-11-2023). 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (word)

decrescendo