Επαναληπτική διαδικασία παροχής υπηρεσιών μυοκτονίας και προμήθεια δολωματικών σταθμών, στους Παιδικούς Σταθμούς, στα Μαγειρεία και στους λοιπούς χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην επανάληψη της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών μυοκτονίας και προμήθεια δολωματικών σταθμών, στους Παιδικούς Σταθμούς, στα Μαγειρεία και στους λοιπούς χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024,με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο της Κατηγορίας Ε΄, Ενδεικτικού Προϋπολογισμού (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 08.11.2023 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14.11.2023)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (word)

decrescendo