Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή 2 (δύο) οχημάτων του Δ.Β.Α. Toyota Avensis με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΙ 2677 (Δ.Α. 1472) και ΚΗΙ 2683 (Δ.Α. 1474)

Tο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί προμήθεια: ανταλλακτικών, ελαστικών και παροχή υπηρεσιών για την επισκευή 2 (δύο) οχημάτων του Δ.Β.Α. Toyota Avensis με αριθμούς κυκλοφορίας: ΚΗΙ 2677 (Δ.Α. 1472) και ΚΗΙ 2683 (Δ.Α. 1474), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των κατηγοριών η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:26-09-2023 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ:02-10-2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (word)

decrescendo