Προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και παροχή υπηρεσιών για την προγραμματισμένη συντήρηση (service) σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο του δικτύου της PEUGEOT, δύο (2) οχημάτων του Δ.Β.Α., PEUGEOT EXPERT

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και παροχή υπηρεσιών για την προγραμματισμένη συντήρηση (service) σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο του δικτύου της PEUGEOT,  δύο (2) οχημάτων του Δ.Β.Α., PEUGEOT EXPERT, με αριθμούς κυκλοφορίας  ΚΗΗ 5607 (Δ.Α. 2497) και ΚΗΗ 5606 (Δ.Α. 2498), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023,με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο των κατηγοριών Α΄ και Β΄ του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.). (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:25-05-2023 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ:31-05-2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (word)

decrescendo