Προμήθεια: α) Διαχειριστικών Εντύπων και β) Διαχειριστικών Βιβλίων, για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α. και του Κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια: α) Διαχειριστικών Εντύπων και β) Διαχειριστικών Βιβλίων, για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και του Κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη, προϋπολογισμών  οικονομικών ετών  2021 – 2022, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά κατηγορία και ανά άρθρο κατηγορίας επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της  Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo