Εκτέλεση υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών του Οικονομικού Διπλογραφικού Συστήματος "ΑΘΗΝΑ"

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 188/04-11-2020 (ΑΔΑ: 9153ΟΡΙΑ-Χ2ΧΠράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών του Οικονομικού Διπλογραφικού Συστήματος "ΑΘΗΝΑ", ετών 2020 - 2021, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., αρχομένης όχι νωρίτερα από την 15η/11/2020, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», περ. γγ' «Προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας», με σφραγισμένη προσφορά, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση η προσφερόμενη τιμή να βρίσκεται εντός της τιμής του άρθρου του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo