Εκτέλεση των υπηρεσιών της ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του προγράμματος μισθοδοσίας του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 116/28-07-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΡΤΟΡΙΑ-ΣΘΙ) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί  στην εκτέλεση της ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του προγράμματος Μισθοδοσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020-2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo