Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβητοστασίων πετρελαίου για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση των τμηματικών υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων φυσικού αερίου & συντήρηση και επισκευή καυστήρων & λεβητοστασίων (πετρελαίου), για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών  οικονομικών ετών 2020 - 2021, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.), για το σύνολο κάθε κατηγορίας, ήτοι: Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» και Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ». Η κατακύρωση θα γίνει ανά κατηγορία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo