Προμήθεια Φωτοτυπικού Υλικού, Μελανιών Εκτυπωτών, Φαξ και Φωτοτυπικών, Γραφικής Ύλης και Μηχανών Γραφείου, για τις ανάγκες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια: α) Φωτοτυπικού Υλικού προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018-2019, β) Μελανιών, Εκτυπωτών, Φαξ και Φωτοτυπικών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, γ) Γραφικής Ύλης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και δ) Μηχανών Γραφείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά Κατηγορία και ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

decrescendo