Εκτέλεση των υπηρεσιών της ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του προγράμματος μισθοδοσίας του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 92/2018  (ΑΔΑ: 72ΓΛΟΡΙΑ-ΥΥΔ Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην εκτέλεση των υπηρεσιών της ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του προγράμματος μισθοδοσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018-2019, διάρκειας (12) δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 και ειδικότερα το άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», περ. γγ' «Προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας», με σφραγισμένη προσφορά, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση η προσφερόμενη τιμή να ευρίσκεται εντός της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo