Εκτέλεση υπηρεσιών απόφραξης των αποχετευτικών εγκαταστάσεων των Κτιρίων των Παιδικών Σταθμών, των Κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών Διοίκησης, των χώρων των Μαγειρείων και όλων των Ιδιόκτητων Κτιρίων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση υπηρεσιών απόφραξης των αποχετευτικών εγκαταστάσεων των Κτιρίων των Παιδικών Σταθμών, των Κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών Διοίκησης, των χώρων των Μαγειρείων και όλων των Ιδιόκτητων Κτιρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών,  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, επί της τιμής του ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΓ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo