Προμήθεια: α) Ειδών επίπλωσης των Π.Σ, β) Καθρεπτών για τους Π.Σ, γ) Λοιπών στρωμάτων και μαλακών επίπλων και δ) Στρωμάτων κρεβατιών.

To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη – προμηθευτή, για την  προμήθεια: α) Ειδών επίπλωσης των Π.Σ,  β) Προμήθεια καθρεπτών για τους Π.Σ, γ) Λοιπών στρωμάτων και μαλακών επίπλων και δ) Στρωμάτων κρεβατιών για τις ανάγκες των Τμημάτων Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής ανά Κατηγορία και ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

decrescendo