Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου και βιβλίων ψυχολογικών - διαγνωστικών τεστ, για τις ανάγκες των Τμημάτων Παιδικών Σταθμών και του Τμήματος Ψυχολογικής Υποστήριξης του Δ.B.A

To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την προμήθεια: α) Βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου και β) Βιβλίων ψυχολογικών - διαγνωστικών τεστ, για τις ανάγκες των Τμημάτων Παιδικών Σταθμών και του Τμήματος Ψυχολογικής Υποστήριξης του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, ανά κατηγορία και ανά άρθρο κατηγορίας, επί των τιμών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας.

Διακήρυξη

decrescendo