Προμήθεια παιχνιδιών για τις ανάγκες των Τμημάτων Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη – προμηθευτή, για την  προμήθεια παιχνιδιών για τις ανάγκες των Τμημάτων Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής ανά άρθρο επί των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

decrescendo