Συνοπτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση υπηρεσιών: ΚΑΤΗΓ. Α΄: Ασφάλισης δεκαπέντε αυτοκινήτων και δεκαέξι δικύκλων του Δ.Β.Α. και ΚΑΤΗΓ. Β΄: Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης προς τρίτους και Κλάδου πυρός της κινητής-ακίνητης περιουσίας του Δ.Β.Α.

To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση υπηρεσιών, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Ασφάλισης δεκαπέντε (15) αυτοκινήτων και δεκαέξι (16) δικύκλων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (CPV: 31211300-1) και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης προς τρίτους και Κλάδου πυρός της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (CPV:66510000-8), προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2017-2018, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, στο σύνολο ανά Κατηγορία επί των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο και υποάρθρο Κατηγορίας να ευρίσκονται εντός των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας.

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

decrescendo