Προμήθεια: α) φυτοπαθολογικού υλικού και β) σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια: α) φυτοπαθολογικού υλικού και β) σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, με την επανάληψη της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης, με εκ νέου συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, ανά Κατηγορία υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκονται εντός των τιμών των άρθρων των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo