Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή (1) ενός οχήματος μεταφοράς φαγητού του Δ.B.A.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή (1) ενός οχήματος μεταφοράς φαγητού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, μάρκας Mercedes Vito, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2698 Δ.Α. 1476, στο οποίο υπάρχει διαπιστωμένη βλάβη, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο του άρθρου, επί της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά υποκατηγορία άρθρου, να ευρίσκονται εντός των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

decrescendo