Προμήθεια Ειδών Επίπλωσης, Στρωμάτων Κρεβατιών και Λοιπών Στρωμάτων και Μαλακών Επίπλων για τις ανάγκες των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δ.Β.Α.

To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια: α) Ειδών Επίπλωσης, β) Στρωμάτων Κρεβατιών και γ) Λοιπών Στρωμάτων και Μαλακών Επίπλων για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής ανά κατηγορία και ανά άρθρο κατηγορίας επί των τιμών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 27η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη του έτους 2016, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του Δ.Β.Α.

Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 12.30 μ.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

decrescendo