Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Β.Α.

To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (CPV:31681410-0) για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής ανά άρθρο επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 27η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη του έτους 2016, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του Δ.Β.Α.

Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10.30 π.μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

decrescendo