Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου, για τις ανάγκες των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δ.B.A.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου, για τις ανάγκες των τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, ανά άρθρο επί των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
Η παράδοση των βιβλίων, θα γίνει τμηματικά στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, εντός (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

decrescendo