Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών με σκοπό την κατασκευή μεταλλικής σκάλας με πλατύσκαλα και κάγκελα για τον ΠΣ 5 ΔΚ Αξιουπόλεως του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση υλικών με σκοπό την κατασκευή μεταλλικής σκάλας με πλατύσκαλα και κάγκελα για τον ΠΣ 5 ΔΚ Αξιουπόλεως του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών που βρίσκεται επί της οδού Αξιουπόλεως 33, προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και την επισυναπτόμενη κάτοψη κλίμακος στην Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για το σύνολο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά υποκατηγορία άρθρου να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ - ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

decrescendo