Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) επίτοιχου λέβητα φυσικού αερίου για τις ανάγκες του Π.Σ. 1ΔΚ Τσάμη Καρατάσου, προμήθεια δύο (2) δεξαμενών πετρελαίου και δείκτη στάθμης πετρελαίου για τις ανάγκες του Π.Σ. 3ΔΚ Σπύρου Πάτση του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση: α) προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) επίτοιχου λέβητα φυσικού αερίου για τις ανάγκες του Π.Σ. 1ΔΚ Τσάμη Καρατάσου, β) την προμήθεια δύο (2) δεξαμενών πετρελαίου και γ) δείκτη στάθμης πετρελαίου για τις ανάγκες του Π.Σ. 3ΔΚ Σπύρου Πάτση του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, επί των τιμών ανά άρθρο του Ενδεικτικού προϋπολογισμού υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

decrescendo