Εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου & καυστήρων λεβητοστασίων, για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου & καυστήρων λεβητοστασίων, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2016-2017, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, η οποία θα προκύψει μετά από την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες, επί των τιμών μονάδων (χωρίς ΦΠΑ) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση οι τιμές που θα προκύψουν να ευρίσκονται εντός των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, για το σύνολο κάθε κατηγορίας, ήτοι: Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» και Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

decrescendo