Προμήθεια απολυμαντικού υλικού επιφανειών επεξεργασίας τροφίμων, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των Μαγειρείων του Δ.B.A.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια απολυμαντικού υλικού επιφανειών επεξεργασίας τροφίμων, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των Μαγειρείων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά και μόνο βάση τιμής, επί της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

decrescendo