Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή (2) δύο οχημάτων μεταφοράς φαγητού του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή (2) δύο οχημάτων μεταφοράς φαγητού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών: α) Mercedes Vito (VAN), με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2697 (Δ.Α. 1475) & β) Toyota Hiace (VAN), με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2675 (Δ.Α. 1473), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 τα οποία παρουσιάζουν διαπιστωμένη βλάβη, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου ανά κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο κατηγορίας, να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo