Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής ψυκτικών θαλάμων και ψυγείων συντήρησης για τις ανάγκες του Α΄ και Β΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην επανάληψη της διαδικασίας με εκ νέου συλλογή προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής ψυκτικών θαλάμων και ψυγείων συντήρησης για τις ανάγκες του Α΄ και Β΄ Μαγειρείου του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo