Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός: α) Για την προμήθεια εξυπηρετητή εφαρμογών (server) και λογισμικού και β) Για την προμήθεια & εγκατάσταση σκληρών δίσκων στον εξυπηρετητή εφαρμογών (server) του Δ.Β.Α.

To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό: α) Για την προμήθεια εξυπηρετητή εφαρμογών (server) και λογισμικού και β) Για την προμήθεια & εγκατάσταση σκληρών δίσκων στον εξυπηρετητή εφαρμογών (server) του Δ.Β.Α., για τις ανάγκες του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.) ανά κατηγορία επί των τιμών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της μελέτης της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο και υποκατηγορία άρθρου, θα βρίσκονται εντός των τιμών των Ενδεικτικών (ΑΔΑΜ: 16PROC004772729 2016-07-13).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

decrescendo