Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών με σκοπό την δημιουργία αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό, σύστημα καταιονισμού (SPRINKLERS), για τον Π.Σ. 5ΔΚ Αξιουπόλεως του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση υλικών με σκοπό την δημιουργία αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό, σύστημα καταιονισμού (SPRINKLERS), για τον Π.Σ. 5ΔΚ Αξιουπόλεως του Δ.Β.Α., που στεγάζεται στην οδό Αξιουπόλεως 33, Αθήνα,  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, μετά από συλλογή προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή επί της τιμής του άρθρου του Ενδεικτικού  προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές των υποκατηγοριών (1-9) του άρθρου να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

decrescendo