Προμήθεια παιχνιδιών για τις ανάγκες των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια παιχνιδιών για τις ανάγκες των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος ανά άρθρο επί των τιμών τού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών #54.992,81#€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον Φ15-Δ15 Κ.Α. 6621.014 «Προμήθεια παιχνιδιών για τους Π.Σ.», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Απόφαση

Περίληψη

decrescendo