Προμήθεια α) Ειδών Χειροτεχνίας, β) Ειδών Υλικών Σχεδίου και Ζωγραφικής και γ) Χαρτικών

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: α) Ειδών Χειροτεχνίας, β) Ειδών Υλικών Σχεδίου και Ζωγραφικής και γ) Χαρτικών για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος ανά Κατηγορία και ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της μελέτης της Υπηρεσίας, οι οποίοι ανέρχονται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών #53.237,48#€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Απόφαση

Περίληψη

decrescendo