Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή (1) ενός οχήματος μεταφοράς φαγητού του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή (1) ενός οχήματος μεταφοράς φαγητού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, FORD WERKE TRANSIT, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6627 (Δ.Α. 1860) (VAN), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τo οποίo παρουσιάζει διαπιστωμένη βλάβη, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή επί της συνολικής τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες ανά άρθρο τιμές, να ευρίσκονται εντός των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo