Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου για τις ανάγκες του Δ.B.A.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2016, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή μονάδος ανά άρθρο επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo