Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης και την συγκρότηση τριμελών Επιτροπών για την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης των Υπηρεσιών – Εργασιών και Μεταφορών

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης και την συγκρότηση τριμελών Επιτροπών για την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης των Υπηρεσιών – Εργασιών και Μεταφορών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 “Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 11/Α/15-1-1980), αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, για το έτος 2016,  σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 και 70 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 “Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 11/Α/15-1-1980) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 παρ. 2, 273 παρ. 1  του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/Α/8-6-2006).

Ότι το Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών την 08η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές.

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Ανακοίνωαη

decrescendo