Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος ανά άρθρο επί των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

decrescendo