ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.  ΤΟΥ  Δ.Β.Α.

 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή με σφραγισμένες προσφορές για την τμηματική προμήθεια τυροκομικών προϊόντων, έπειτα από συμπλήρωση Τιμολογίου Προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδος ανά άρθρο (διαιρετά είδη) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με ημερομηνία έναρξης της σύμβασης το χρονικό διάστημα μετά την 01-11-2010 και έως συμπληρώσεως του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Οικονομικών Ετών 2010-2011, με αριθμ. επαναληπτικής διακήρυξης 2319/2010.

Η δημοπρατούμενη προμήθεια προϋπολογίσθηκε μέχρι συμπληρώσεως του ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ήτοι εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα Ευρώ και έντεκα λεπτά (149.640,11 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα βαρύνει τον Φ/10 Κ.Α. 6481.008 «Προμήθεια τυροκομικών προϊόντων», των Προϋπολογισμών Οικονομικών  Ετών  2010- 2011.

Στον Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2010 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000,00 €), στο οποίο έχει συμπεριληφθεί η αντίστοιχη δαπάνη για το Οικονομικό Έτος 2010. Το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011.

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), την 13η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ ημέρα ΤΡΙΤΗ του έτους 2010 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10:30 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον επαναληπτικό διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική (αρθρ. 26 παρ. 6  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26  της υπ' αριθμ. 11389/23-03-93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης, διάρκειας δυο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 της οικείας διακήρυξης (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) και ανέρχεται σε περίπτωση συμμετοχής για όλα τα άρθρα στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο Ευρώ και ενός λεπτού (7.482,01  €).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, για το 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του άρθρου 13 της οικείας διακήρυξης και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή παραστατικό από τις αρμόδιες Επιτροπές της Υπηρεσίας. Σε  κάθε  άλλη δε  περίπτωση, ο  τρόπος  πληρωμής  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  την  2000/35  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Π.Δ.166/2003).

Πληροφορίες για τον επαναληπτικό διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δ.Β.Α. στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου Τ.Κ. 104-43 Σεπόλια, Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 1ος όροφος, τηλ. 210 - 51.23.524, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

decrescendo