ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΒΑ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Τ Ι Κ Ο Υ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

 

To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την τμηματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με συμβατικό χρόνο παράδοσης το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, για τις ανάγκες των  Παιδικών Σταθμών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών  με τη διαδικασία του ανοικτού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές  έπειτα από συμπλήρωση Τύπου Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας και με  κριτήριο κατακύρωσης για το σύνολο του είδους το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) επί τοις εκατό (%) στην Μέση Χονδρική  Τιμή (Μ.Χ.Τ.) πώλησης ανά λίτρο όπως αυτή ορίζεται από τα δελτία πιστοποίησης τιμών (πινάκια) της Δ/νσης Εμπορίου & Τουρισμού της Νομαρχίας Αθηνών, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, με αριθμό επαναληπτικής διακήρυξης 2613/2010.

Η δημοπρατούμενη προμήθεια προϋπολογίσθηκε μέχρι συμπληρώσεως του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού  και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας ήτοι στο ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών Ευρώ και είκοσι λεπτών # 99.123,20 € #, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον  Φ/10 Κ.Α. 6643.001 «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης », του Προϋπολογισμού Οικονομικών Ετών  2010-2011.

Στον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2010 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 100.000,00 ευρώ, στο οποίο έχει συμπεριληφθεί η αντίστοιχη δαπάνη για το Οικονομικό Έτος 2010. Το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης  θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011.

 

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 26η του μηνός Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα του έτους 2010 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η  10.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών,  η  10.30 π.μ.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον επαναληπτικό  διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η  οποία  εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική. (αρθρ.  26  παρ.  6  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α., όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26  της  αριθμ. 11389/23-03-93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το παρόν άρθρο, διάρκειας δύο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 της οικείας μελέτης (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) ήτοι ποσού  #4.956,20 € # Τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ και  είκοσι λεπτών.

 

 

 

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του άρθρου 14 της διακήρυξης και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από  την  ημερομηνία  υπογραφής των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής  που αφορούν το προς πληρωμή παραστατικό από τις αρμόδιες Επιτροπές  της  Υπηρεσίας.  Σε  κάθε  άλλη  δε περίπτωση,  ο  τρόπος  πληρωμής  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  την  2000/35  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. (Π.Δ. 166/2003).

Πληροφορίες για τον επαναληπτικό διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 210 51.23.524 και στην Δ/νση  Ρόδου 181& Σερήνου  Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ έως 14.00 μ.μ.
decrescendo