Τμηματικές Εργασίες Καθαρισμού Μοκετών - Ταπήτων

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Τ Η Σ    Α Ρ Ι Θ Μ.  2734/09 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

 

 

Προκηρύσσει δημόσιο τακτικό διαγωνισμό για τμηματικές εργασίες καθαρισμού μοκετών-ταπήτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό, σε ακέραιες μονάδες, επί του Ενδεικτικού προϋπολογισμού και  με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Τύπου Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας και με ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης την 23/10/2009, Οικονομικών Ετών 2009-2010.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ», του  Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16-3-2007),  σε  συνδυασμό  με  τις διατάξεις του  Ν.  3463/2006 «Κύρωση  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που αφορά τον τμηματικό καθαρισμό μοκετών-ταπήτων,ανέρχεται στο ποσό των #74.970,00# €, εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, θα βαρύνει δε τον Φ 10 Κ.Α. 6277.009 «Δαπάνες καθαρισμού μοκετών-ταπήτων», προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2009-2010.

Επισημαίνεται ότι το ποσό που θα βαρύνει τον ανωτέρω κωδικό για το οικονομικό έτος 2009, δεν θα ξεπεράσει το ποσό των #16.593,00# € δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ. Το υπόλοιπο δε ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010.

H εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% (άρθρο 15 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, ήτοι ανέρχεται στο ποσό των #3.748,50# €, τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών, διάρκειας τουλάχιστον (15) δέκα πέντε μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της οικείας διακήρυξης) και βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.&Δ. ή

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας, συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), στις  8-9-2009, ημέρα Τρίτη, του έτους 2009 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10.30 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών  η 11.00 π.μ..

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 210.51.23.524 και στην Δ/νση  Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια , 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ έως 14:00 μ.μ.

decrescendo