Συντήρηση Ανελκυστήρων

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Τ Η Σ   Υ Π΄  Α Ρ Ι Θ Μ. 1881/09

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

Το Δ.Β.Α. προκηρύσσει δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών και με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη αναδόχου: 1) της εκτέλεσης των τμηματικών εργασιών επισκευής έντεκα (11) ανελκυστήρων σε διάφορα κτίρια του Δ.Β.Α. και 2) της εκτέλεσης των τμηματικών εργασιών της μηνιαίας συντήρησης δεκαεπτά (17) ανελκυστήρων διαφόρων κτιρίων του Δ.Β.Α. για το χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, Προϋπολογισμών Οικονομικών Ετών 2009-2010.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ», του  Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16-3-2007), σε  συνδυασμό  με  τον  Ν.  3463/2006 «Κύρωση  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων».

Ο συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός των αναφερόμενων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ Ευρώ και είκοσι λεπτών (72.328,20 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 6262.005 «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτιρίων» Προϋπολογισμών Οικ. Ετών 2009-2010 του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η υπάρχουσα πίστωση (Κ.Α.) του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2009 καλύπτει το συνολικό ποσό του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού των αναφερόμενων εργασιών και η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από την υπάρχουσα πίστωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2009 μέχρι το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 €), το δε υπόλοιπο εναπομείναν ποσό της σχετικής δαπάνης θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον  υπό ψήφιση Προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2010.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 18/06/09 ημέρα Πέμπτη του έτους 2009 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00 πμ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 11:30 πμ.

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 15 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία αξίας της δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, ήτοι ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων δεκαέξι Ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (3.616,41 €), διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) μηνών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 8 της οικείας διακήρυξης (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.& Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η πληρωμή  στον ανάδοχο θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, στο 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού κάθε εκτελεσθείσης εργασίας και μέσα σε εξήντα ημέρες (60) από την ημερομηνία υπογραφής από τις αρμόδιες Επιτροπές της Υπηρεσίας των σχετικών βεβαιώσεων καλής  εκτέλεσης  των  εργασιών που αφορούν το προς πληρωμή παραστατικό, αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες στο άρθρο 12 της οικείας διακήρυξης νόμιμες κρατήσεις, σε κάθε άλλη δε περίπτωση, ο τρόπος πληρωμής θα γίνεται σύμφωνα με την 2000/35 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 166/2003).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 210.51.23.524 και στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ έως 14:00 μ.μ.

 

decrescendo