Προμήθεια φωτογραφικών μηχανών, για τις ανάγκες των Τμημάτων Π.Σ. του Δ.B.A.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα προβεί στην προμήθεια φωτογραφικών μηχανών, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή του άρθρου επί της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, υπό την προϋπόθεση η προσφερόμενη τιμή να ευρίσκεται εντός της τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo