Προμήθεια Φυτών Σπόρων Δενδρυλλίων

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την τμηματική προμήθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων και φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες των Π.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο και υποκατηγορία άρθρου (διαιρετά υλικά) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας, με συνολικό χρόνο τμηματικών παραδόσεων των ειδών το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2009, με αριθμ. διακήρυξης 2740 /2009.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (12.941,45 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις παρακάτω πιστώσεις του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2009 :

α)  Φ/30 Κ.Α. 6692.001 «Προμήθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων » με το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και επτά λεπτών (7.988,07 €), συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. και

β)  Φ/30 Κ.Α. 6693.001 «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού» με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (4.953,38 €), συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), την 9 Σεμπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2009 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 10:30 π.μ. . Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 § 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η  οποία  εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική (αρθρ. 26 § Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26 της υπ' αριθμ. 11389/23.03.93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης, διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 της οικείας διακήρυξης (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) και ανέρχεται σε περίπτωση συμμετοχής για όλα τα άρθρα στο ποσό των εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και επτά λεπτών (647,07 €).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η  πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού αφαιρεθούν οι στο άρθρο 13 της διακήρυξης κρατήσεις, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από  την  ημερομηνία  υπογραφής των σχετικών οριστικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές  της  Υπηρεσίας.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  ο  τρόπος  πληρωμής  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  την  2000/35  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. (Π.Δ. 166/2003).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δ.Β.Α. στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου Τ.Κ. 104-43 Σεπόλια, Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 1ος όροφος, τηλ. 210 - 51.23.524, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

decrescendo