Προμήθεια τυροκομικών προϊόντων

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη-προμηθευτή, για την τμηματική προμήθεια τυροκομικών προϊόντων, για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οικονομικών ετών 2009-2019, με ημερομηνία έναρξης της σύμβασης την 04.07.2009, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Τύπου Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο (διαιρετά υλικά) επί του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με αριθμ. διακήρυξης 1384//2009.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας, έχει προϋπολογισθεί και ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων εξήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (189.060,50 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και μέχρι συμπληρώσεως του ποσού του ενδεικτικού σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, θα βαρύνει δε τον Κ.Α. 6481.008 «Προμήθεια τυροκομικών προϊόντων», Προϋπολογισμού  Οικονομικών Ετών 2009 - 2010, με ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, την 04.07.2009.

Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2009, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού #190.000,00# εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ, στο οποίο έχει συμπεριληφθεί η αντίστοιχη δαπάνη για το οικονομικό έτος 2009. Το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης, θα βαρύνει τον κωδικό, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, 4ος όροφος (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), την 03.06.2009 ημέρα Τετάρτη του έτους 2009 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 11.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 11.30 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 § 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η  οποία  εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική (αρθρ. 26 § 6  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26 της υπ' αριθμ. 11389/23.03.93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης, διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 9 της οικείας διακήρυξης (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) και ανέρχεται σε περίπτωση συμμετοχής για όλα τα άρθρα στο ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριών λεπτών (9.453,03 €).

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου κάθε τμηματικής παραλαβής, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του άρθρου 13 της οικείας διακήρυξης και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από τις αρμόδιες Επιτροπές της  Υπηρεσίας.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  ο  τρόπος  πληρωμής  θα  γίνει  σύμφωνα με την 2000/35 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 166/2003).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δ.Β.Α. στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου Τ.Κ. 104 43 Σεπόλια, Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 1ος όροφος, τηλ. 210 - 51.23.524, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

decrescendo