ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ PVC

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια συγκολλητικού μηχανήματος καθώς και διαφόρων υλικών συγκόλλησης PVC, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με ημερομηνία παράδοσης των ειδών, εντός (30) τριάντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας & Ελέγχου πάσης φύσεως προμηθειών της Διεύθυνσης Τεχνικού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Οικονομικού έτους 2010.

Αριθμ. διακήρυξης: 1258/10.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των #19.992,00# €, δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα βαρύνει δε τον Φ 30 Κ.Α. 7131.006 «Προμήθεια μηχανημάτων ξυλουργείου», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), την 30/3/2010 ημέρα Τρίτη του έτους 2010 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 12.00 μ.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών η 12.30 μ.μ..

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η οποία εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική (αρθρ. 26 παρ. 6  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26  της υπ' αριθμ. 11389/23-03-93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 18 της οικείας διακήρυξης, διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, (σύνολο  5 μηνών) και ανέρχεται  στο ποσό των #840,00# €, οκτακοσίων σαράντα ευρώ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει με κατάθεση σε λογαριασμό του προμηθευτή στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ή σε λογαριασμό του σε άλλη Τράπεζα, με σχετική επιβάρυνση της προμήθειας του εμβάσματος πληρωμής, για το 100% της αξίας του τιμολογίου, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του άρθρου 13 της οικείας διακήρυξης και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή παραστατικό από τις αρμόδιες Επιτροπές της  Υπηρεσίας. Σε  κάθε άλλη δε περίπτωση, ο τρόπος  πληρωμής θα γίνεται σύμφωνα με την 2000/35 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 166/2003).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως, μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, στην Δ/νση Ρόδου 181 & Σερήνου Τ.Κ. 104-43 Σεπόλια, Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 1ος όροφος, τηλ. 210 - 51.23.524, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

decrescendo