Προμήθεια σιδήρου για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα προβεί στην προμήθεια σιδήρου, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές να ευρίσκονται εντός των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

decrescendo