Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ   Τ Ο Υ   Δ. Σ.   Τ Ο Υ    Δ. Β. Α.

 

To Δ.Β.Α. διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Tύπου Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας με κριτήριο  κατακύρωσης το  μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) επί τοις εκατό (%) για το σύνολο του είδους στην Μ.Λ.Τ. (Μέση Λιανική Τιμή) όπως αυτή ορίζεται κατά την ημέρα παράδοσης του είδους από  τα Δελτία  Πιστοποίησης Τιμών (Πινάκια) της Δ/νσης Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Αθηνών, τμηματική  προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της κεντρικής υπηρεσίας του Δ.Β.Α., με αριθμό διακήρυξης 2732/2009.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της δημοπρατούμενης προμήθειας προϋπολογίσθηκε μέχρι συμπληρώσεως του ποσού των ογδόντα τρεις χιλιάδες τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών  #83.323,80€ #, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Φ.10 Κ.Α.6643.001 «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης», Προϋπολογισμού Οικονομικών Ετών  2009-2010.

ΣΗΜ.: Στην αναφερόμενη τιμή έχει αφαιρεθεί ο Ε.Φ.Κ. που περιέχεται στο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών.

Στον Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2009 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση #180.000,00# εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ στο οποίο έχει συμπεριληφθεί η αντίστοιχη δαπάνη για το Οικονομικό Έτος 2009. Το ανεκτέλεστο ποσό της σύμβασης θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2010.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, 4ος όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του έτους 2009 και ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00  π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής των προσφορών  η 10:30  π.μ..

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε τοις εκατό (5%) (άρθρο 26 § 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., η  οποία  εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα, ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφρασή της εις την Ελληνική. (αρθρ.  26  §  6  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 26  της υπ' αριθμό 11389/23.03.93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύμφωνα με το παρόν άρθρο, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) μηνών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, (σύνολο τουλάχιστον 5 μηνών) ήτοι ποσό των #4.166,19€# τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι ευρώ και δέκα εννέα λεπτών και βεβαιώνεται  με την  προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.& Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α..

Δεν υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η  πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου κάθε τμηματικής παραλαβής αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του άρθρου 13 της παρούσας και μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από  την  ημερομηνία  υπογραφής των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής  που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από τις αρμόδιες Επιτροπές  της  Υπηρεσίας,  σε  κάθε  άλλη  δε περίπτωση  ο  τρόπος  πληρωμής  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  την  2000/35  οδηγία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. (Π.Δ. 166/2003).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της διακηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 210-51.23.524 και στην Δ/νση  Ρόδου 181& Σερήνου  Σεπόλια, 1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 π.μ έως 14.00 μ.μ.

decrescendo